vuxennärvaro i Stenungsund, Tjörn och Orust

Stadgar

Stadgar för Nattvandrarna STO

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Nattvandrarna STO
Föreningens organisationsnummer är 802523-3712

§ 2 Syften

Föreningens syften är:
• vara vuxna förebilder och medmänskligt stöd för ungdomar
• skapa hållbara relationer med ungdomar
• ha en nära kontakt med kommunen, polisen och sociala instanser
• se till att alla nattvandrare har rätt utbildning och rätt utrustning

§ 3 Medlemskap

För att medverka som nattvandrare måste man ha fyllt 25 år och inte ha egna drogproblem.

§ 4 Registrering

Föreningen äger rätt att föra medlemsregister. Namn, adresser telefonnummer och eventuella e-postadresser.

§ 5 Utträde ur föreningen

Den som två år i rad inte betalar förfallen medlemsavgift efter påminnelse utträder automatiskt ur föreningen. Medlem som önskar utträde ur föreningen ska göra detta skriftligt eller via e-post till föreningens styrelse.

§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 mars för innevarande kalenderår/verksamhetsår. Styrelsen äger rätt att besluta om befrielse från medlemsavgift.

§ 7 Organisation

• Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
• Föreningens styrelse ansvarar för den löpande verksamheten
• Styrelsens verkställande utskott, VU består av ordförande, sekreterare och kassör.
VU (verkställande utskottet) har rätt att bereda och fatta beslut mellan ordinarie styrelsemöten. Dessa beslut ska skyndsamt delges övriga i styrelsen.
• Styrelsen har rätt att utse arbetsgrupp för beredning av särskild aktivitet. Arbetsgruppens förslag till beslut ska delges styrelsen.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande, sekreterare, kassör, 2 ordinarie styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter.
Ordförande väljs på ett år.
Övriga styrelseledamöter väljs på två år.
Styrelsesuppleanter väljs på ett år.
Ordförande väljs av årsmötet. Sekreterare och kassör utses av styrelsen vid det konstituerande mötet.

§ 9 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 Protokoll

Vid styrelsemöten ska beslutsprotokoll föras. Protokollet ska justeras av ordföranden.

§ 11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 12 Verksamhetsår/Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderåret. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska senast den 15 mars, efter räkenskapsårets utgång vara avslutade och tillställas revisorerna för granskning.

§ 13 Revision

Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer.

§ 14 Årsmöte

Årsmöte ska hållas varje år före maj månads utgång på tid och plats som årsmötet eller styrelsen, på uppdrag av årsmötet bestämmer.

Kallelse till årsmöte;
Kallelse till årsmötet ska ske senast 30 dagar innan årsmötet, dels via utskick och dels via föreningens hemsida/Facebooksida.

Förslag och motioner;
Styrelsen äger rätt att väcka förslag som årsmötet ska behandla.
Medlemmar äger rätt att till årsmötet inkomma med motioner som ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner och styrelsens yttrande ska bifogas övriga årsmöteshandlingar.

Årsmöteshandlingar;
Förslag till dagordning, förslag till Verksamhetsplan, förslag till Budget, Verksamhetsberättelse, Räkenskapshandlingar, Revisionsberättelse, Valberedningens förslag samt styrelsens yttrande över inkomna motioner ska delges medlemmarna senast 14 dagar innan årsmötet via föreningens hemsida/Facebooksida.
Årsmötesdagordningens obligatoriska punkter;
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av justerare
Fastställande av dagordning
Årsbokslut för föregående verksamhetsår
Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av styrelsens förslag
Behandling av inkomna motioner
Förslag till verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Förslag till budget för innevarande verksamhetsår
Årsavgift för nästa verksamhetsår
Val av ordförande på 1 år
Val av två ordinarie styrelseledamöter på 2 år
Eventuellt fyllnadsval
Val av två styrelsesuppleanter på 1 år
Val av två revisorer
Val av valberedning och sammankallande
Beslut om datum för nästa årsmöte
Mötets avslutande

Rösträtt;
Varje närvarande medlem förfogar över en röst vid årsmötet. Rösträtt kan även utövas genom skriftlig fullmakt. Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 15 Valberedningens arbete

Valberedningen ska ge förslag till val av funktionärer och lämna förslaget till styrelsen innan övriga årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmarna.

§ 16 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte för behandling av viss fråga ska hållas när styrelsen finner det nödvändigt, eller då minst en tredjedel av medlemmarna kräver det. Kallelse till extra medlemsmöte ska ske senast 30 dagar innan mötesdagen. Om föreskrivet antal medlemmar krävt extra medlemsmöte ska sådant utlysas inom 30 dagar efter kravets framställande till styrelsen.

§ 17 Stadgeändring

Ändring av stadgar sker genom beslut av årsmötet. Ändringsförslag ska tillställas styrelsen senast en månad före årsmötet.